Stadgar för Svenska Bergteknikföreningen

Antagna 2023-08-23

§ 1. Definition

Svenska Bergteknikföreningen är en ideell sammanslutning av medlemsföretag med inriktning mot byggande i berg och i gruvor.

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1/1-31/12.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 2. Ändamål

Svenska Bergteknikföreningens ändamål är att synliggöra och utveckla bergbyggandet och gruvnäringen inom Sverige, samt att bistå och stödja medlemmarna i branschfrågor genom att förmedla information, kunskaper och erfarenheter mellan medlemmar och mellan medlemmar och omvärlden. Svenska Bergteknikföreningen skall företräda och tillvarata branschens gemensamma intressen.

§ 3. Medlem

Företag, organisationer och institutioner som bedriver verksamhet inom områdena bergbyggande och gruvbrytning i Sverige kan vara medlemmar i Svenska Bergteknikföreningen.

Beslut om medlemskap fattas av Svenska Bergteknikföreningens styrelse.

Branschföreningar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan vara medlemmar i Svenska Bergteknikföreningen.

Utträde meddelas styrelsen skriftligt senast 30 september för utträde påföljande år.

§ 4. Verksamhet

Svenska Bergteknikföreningens huvudsakliga verksamhet är att:

 • Arrangera konferenser
 • Arbeta för kompetensutveckling
 • Initiera och driva speciella projekt
 • Bedriva informationsverksamhet
 • Vara ett forum för branschfrågor

§ 5. Uteslutning

En individ som företräder en medlem eller en medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 6. Årsmöte

Svenska Bergteknikföreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte.

Varje medlemsföretag har en röst. Fler än hälften av de på årsmötet närvarande medlemmars röster krävs för att valresultatet ska vara gällande.

Valberedningen ska bestå av 3-5 personer. Dessa personer ska föreslå kandidater till ordförande och styrelseposter samt revisor. Valberedning väljs vid ordinarie årsmöte.

Årsmötet ska hållas under april månad.

Visst ärende som medlem önskar få behandlat på årsmötet ska skriftligen anmälas till styrelsen senast före januari månads utgång.

Kallelse och motioner ska skickas ut till medlemmarna senast fjorton dagar före utsatt datum för årsmötet.

På ordinarie årsmöte ska minst följande punkter förekomma

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande till årsmötet
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 8. Fastställande av röstlängd
 9. Föredragning av årsredovisning samt revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av styrelseordförande
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Beslut om årsavgift
 16. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden
 17. Årsmötet avslutas

Vid extra årsmöte ska utöver punkterna 1-8 endast förekomma de ärenden för vilka årsmötet blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till årsmötet.

§ 7. Organisation

Styrelsen ska bestå av 8-12 stycken ledamöter.

Max en styrelsepost per medlemsföretag.

Styrelseledamoten ska vara anställd hos det medlemsföretag hen representerar.

En styrelsemedlem eller styrelseordförande väljs för en period av maximalt tre år åt gången. Efter att ha varit styrelseledamot eller styrelseordförande sammanhängande i sex år, kan styrelseledamot eller styrelseordförande efter det endast väljas för ytterligare ett år åt gången.

Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet valda medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Från styrelsemöten ska upprättas protokoll som distribueras till samtliga medlemmar i styrelsen.

Vid konstituerande styrelsemöte skall en arbetsordning fastställas.

Kansliet ska årligen sammanställa en ekonomisk redogörelse som ska granskas av en auktoriserad revisor.

Ordföranden, vice ordföranden och av styrelsen utsedd ekonomiansvarig är firmatecknare.

Under föreningen finns utskott samt arbetsgrupper. Ansvarig för utskott och arbetsgrupper beslutas av styrelsen. Den ansvarige kan ingå som adjungerad i styrelsen.

§ 8. Finansiering

Föreningens ordinarie verksamhet ska finansieras genom årsavgifter från medlemmar och dels genom intäkter från den verksamhet som bedrivs.

Vid underskott har föreningen rätt till efterdebitering om så beslutats på årsmöte.

Årsavgift betalas årsvis i förskott. Utträde ur föreningen innebär inte att part får tillbaka betald avgift.

§ 9. Beslut om stadgeändring och övriga beslut

För beslut om stadgeändring, väsentligt ändrad verksamhet eller upplösning av föreningen fordras att beslutet tillstyrks av minst två årsmöten, med mer än 3 månader mellan, varav det ena mötet ska vara ett ordinarie årsmöte. För att beslutet ska vara gällande krävs majoritet av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade på det ordinarie årsmötet.

§ 10. Upplösning

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fonderas till forskning inom bergteknik.

Styrelsen ska utse en neutral avvecklare vid upplösning av Svenska Bergteknikföreningen. Avvecklaren ska ersättas med ett av styrelsen bestämt arvode.