Årsmöte

Senaste årsmötet hölls den 21 april 2023.

Nästa årsmöte kommer att hållas i april 2024.

Önskar en medlem få ett ärende behandlat på årsmötet ska en skriftlig motion lämnas in till styrelsen senast den 31 januari 2024.

Kallelse och motioner ska skickas ut till medlemmarna senast fjorton dagar före utsatt datum för årsmötet. Varje medlemsföretag har en röst.

På ordinarie årsmöte ska minst följande punkter förekomma

1. Årsmötet öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande till årsmötet

4. Val av protokollförare

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

8. Fastställande av röstlängd

9. Föredragning av årsredovisning samt revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av styrelseledamöter

12. Val av styrelseordförande

13. Val av revisor

14. Val av valberedning

15. Beslut om årsavgiften

16. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden

17. Årsmötet avslutas

Vid ett extra årsmöte ska utöver punkterna 1-8 endast förekomma de ärenden för vilka årsmötet blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till årsmötet.