Om oss

Fotograf__Andreas_Lydig_Dronarfoto_Bergsprangning_i_Norvik_NCC.JPG

Vad är Svenska Bergteknikföreningen?

Svenska Bergteknikföreningen (f.d. BK Bergsprängningskommittén) är en ideell förening för företag som arbetar med projektering, byggande och drift av berganläggningar och gruvor samt tillverkare av maskiner och utrustning för drivning av tunnlar. Medlemmarna utgör en väsentlig del av svenskt näringsliv.

Huvudsyfte

Huvudsyftet är att medverka till erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar och därigenom ge impulser till fortsatt forskning och utveckling i branschen. Vår uppgift är också att företräda medlemmarnas intressen i en utåtriktad informationsverksamhet vis-à-vis myndigheter, organisationer, allmänhet och media. Detta sker bl a genom seminarieverksamhet, skrifter, artiklar och utställningsmaterial. Mer information om denna verksamhet finns under Övriga aktiviteter.

Huvuduppgift

Huvuduppgiften är att en gång om året anordna Bergdagarna. Då avrapporteras Svenska Bergteknikföreningens verksamhet under det gångna arbetsåret. Vidare hålls föredrag om intressanta bergarbeten, tekniska nyheter, marknadsutveckling mm. Samtliga föredrag finns för nedladdning på hemsidan.

Utbildningsfrågor

Den tekniska utvecklingen ställer allt större kunskapskrav på medlemsföretagens anställda. I Svenska Bergteknikföreningens uppgifter ingår att bevaka dels utvecklingen inom högskolor och universitet dels frågor som rör utbildning av bergarbetare (se även under Internationella samarbetsorganisationer). Det stora kunnandet som finns samlat inom vår medlemskrets är en stor tillgång för branschen och för beslutsfattare inom stat och kommun.

Informationsverksamhet

Svenska Bergteknikföreningen finns representerat i SGU:s Mineralresursråd samt i SGU:s Råd för fysisk Planering (www.sgu.se) och i nätverket Bergsam som är ett informellt forum där bl.a EU-direktiv för branschen samt utbildningsfrågor diskuteras.

Historik

De stora stålföretagen inledde 1946 ett unikt samarbete i Hårdmetallkommittén, för att utveckla hårdmetallskär för bergborrning. Detta samarbete kröntes med framgång. Efter en tid av overksamhet ombildades kommittén 1957 till Bergsprängningskommittén, då man fann att man behövde ett forum för kunskapsutbyte för hela bergsprängningsbranschen. Detta har senare kommit att omfatta all teknik som rör undermarksbyggande i berg. (Se vidare under Historik). Från och med 1 juli 2017 har Bergsprängningskommittén officiellt bytt namn till Svenska Bergteknikföreningen efter utökat samarbete med Stiftelsen Bergteknisk Forskning och för ytterligare breddning av verksamheten.

Ordförande för BK under åren 1957-1980 var Prof. Ingvar Janelid, 1980-1997 Sven Gunnar Bergdahl, 1997-2007 Roger Holmberg och under åren 2007-2014 Örjan Wolff. Från 2014 är Robert Sturk ordförande. Kanslichef sedan 2019 är Therese Lindgren.