Domarklubba.png
29 april
Microsoft Teams,
35/100
0 kr

Årsmöte 2021

Svenska Bergteknikföreningens årsmöte äger rum torsdagen den 29:e april 2021 kl. 9:30 - 10:30. Representanter från alla medlemsföretag är välkomna att vara med via länk som skickas ut en stund innan mötet. Med anledning av den pågående spridningen av COVID-19 kommer mötet enbart att hållas på den digitala plattformen Microsoft Teams.

Varmt välkomna!

________________________________________________________________________________________________
Tid: 09:30 - 10:30

Plats: Microsoft Teams

DAGORDNING

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande till årsmötet
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning samt revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelseordförande
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av revisor
 13. Val av valberedning
 14. Beslut om årsavgiften
 15. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden

Årsmötet avslutas
________________________________________________________________________________________