Upphandling av Bergentreprenader

nya_tunnelbanan_nacka_2021-04.jpg

I dokumentet till höger finns statistik för tilldelning för större bergarbeten i Sverige. Listan är inte på något sätt komplett. Listan kompletteras löpande med ambitionen att publicera en ny version en gång per år. 

  • Listan omfattar mestadels tunnlar och bergrum men även andra typer av bergkonstruktioner kan förekomma.

  • Anbudssummor som anges i tabellen är innan eventuellt avdrag för kvalitet. Alla priser är angivna i miljoner kr.

  • Rangordningen 1-10 anger rangordning efter utvärdering på pris, kvalitet eller både och, efter en eventuell överprövning. Då rutorna är tomma har utvärdering skett på annat än pris. 


Om offentliga upphandlingar

Offentlighetsprincipen gäller för alla offentliga upphandlingar. De största bergentreprenaderna som omfattar tunnlar, bergrum eller andra bergkonstruktioner upphandlas i många fall av offentliga beställare.

Efter att en entreprenör har lämnat ett anbud på ett arbete som en offentlig beställare efterfrågar sker en anbudsutvärdering. Utvärderingen kan ske enbart på pris, på kvalitet eller båda delar. Efter utvärderingen sker en tilldelning av arbetet. När tilldelningen blir anbuden som lämnats in en allmän handling och vem som helst kan ta del av dessa.

Efter tilldelning läggs en avtalsspärr på tio dagar. Under den här tiden har leverantörer möjlighet att ansöka om överprövning av tilldelningsbeslutet.