Bergmekanikdagens pris för bästa examensarbete

I syfte att stimulera studerande att intressera sig för bergmekanikområdet, och senare arbeta med bergmekanik i framtida yrkesliv, utlyser Svenska Bergmekanikgruppen ett årligt stipendium. Stipendiet är  på 10 000 SEK. 

Priset kommer att utdelas till den student eller de studenter vid svenskt universitet eller teknisk högskola med civilingenjörsexamen alt. MSc-examen, som under det gångna kalenderåret presterat ett examensarbete av hög kvalitet där fokus ligger på bergmekanik (ämnesområdesmässigt samma område som brukar täckas av bergmekanikdagens föredrag).

Handledare (eller examinator/professor) på institutionen är den som nominerar examensarbeten till tävlingen.

Utnämning: Vinnaren koras på Bergdagarna (Bergmekanikdagen) i Stockholm där vinnaren tar emot priset personligen. 
Arbetet presenteras kort (5 minuter) och ex.jobbsrapporten läggs ut på Svenska Bergteknikföreningens hemsida för dem som vill fördjupa sig och läsa mer. 

_______________________________________________________________________

Vinnare 2021 av Bergmekanikdagens pris för Bästa Examensarbete 2020:

Laboratorietester för framtagande av materialegenskaper för spröd materialmodell för huvudbergarterna i Malmberget och Kiruna

Daniel Nygård, Luleå tekniska universitet

Motivering: Daniel har studerat en materialmodell för sprött brott i berg, vilken kan beskriva typiskt bergbeteende i hårt berg under hög belastning (höga spänningar). Arbetet har omfattat att ta fram representativa parametervärden för denna materialmodell via utvärdering av utförda laboratorietester, kopplat med numeriska modellanalyser av utvalda tester. Data från tidigare utförda tester har samlats in, och kompletterande tester utförts inom ramen för examensarbetet. Numeriska analyser har utförts med en tredimensionell materialmodell. Ett antal riktlinjer för hur parametervärden kan väljas har tagits fram, samtidigt som osäkerheter har identifierats. Daniel har gjort ett bra arbete, i ett ämne med ganska hög teoretisk svårighetsgrad. Arbetet har en potentiellt stor betydelse för att kunna använda mer avancerade och representativa materialmodeller för spröda brott, särskilt för gruvtillämpningar.

Vinnare 2022 av Bergmekanikdagens pris för Bästa Examensarbete 2021:

Reinforcement and Bonded Block Modelling

Georgios Aristeidis Skarvelas, Luleå tekniska universitet

Motivering: Aristeidis ("Aris") har utvärderat användandet av en relativt ny teknik inom numerisk modellering, s.k. "Bonded Block Modelling" (BBM), där bergmassan simuleras som ett stort antal "block", och särskilt dess samverkan med bergförstärkning. I arbetet har tre olika fall studerats: (i) det klassiska laboratorietestet (från Hoek) med valvbildande bultning, (ii) en tunnel som skärs av en förkastning och (iii) en tunnel i en blockig bergmassa i hårt berg. Förstärkningen har simulerats med den s.k. hybridbult-modellen som tar hänsyn till både drag- och skjuvbelastning på bultelementet. Modellen för laboratorietestet validerade verkliga resultat, och bekräftade därmed trovärdigheten i metodiken. Analyserna av de två tunnelfallen visade på inverkan av olika bergförhållanden på stabilitet och förstärkningens verkningssätt. Bultarna utsattes också för betydande skjuvbelastning över förkastningen, vilket visade på nödvändigheten att använda ett representativt strukturelement (i detta fall hybridbulten). Arbetet har visat på möjligheterna att använda BBM-metodiken i praktiska tillämpningar och särskilt för simulering av belastning på bergförstärkning. Aris har gjort ett fint arbete med en relativt komplicerad modelleringsteknik och presenterade arbetet på ett mycket bra sätt vid examinationen på Ltu.