Aktuellt • Bergdagarna 2023

  Bergdagarna på Cirkus arena i stockholm var välbesökta. Bergmekanikdagen samlade 400 deltagare och Bergmekanikdagen  550 deltagare.


 • Världens största kongress för tunnel- och undermarksbyggande till Sverige 2025

  Den 7 september beslutades att Sverige via Svenska Bergteknikföreningen får stå som värd för världens största kongress för tunnel- och undermarksbyggande, World Tunnel Congress 2025. Det är första gången någonsin som den här kongressen anordnas i Sverige.

  World Tunnel Congress samlar världens alla experter inom byggande och användning av undermarken. En outnyttjad resurs som blivit mer aktuell att exploatera på grund av ökad befolkningstäthet i storstäder och FN:s hållbarhetsmål. Sverige var med när ITA, International tunnelling and underground space association, bildades 1974. Idag har ITA en konsultativ status hos FN där Svenska Bergteknikföreningen representerar Sverige.

  • Vi är oerhört stolta över att få möjligheten att visa upp Sverige som ett föregångsland vad gäller metod och teknik för en mer hållbar värld, säger Per Vedin, ordförande för Svenska Bergteknikföreningen.

  WTC 2025 kommer att hållas i Stockholm på Stockholmsmässan, Nordens största kongressanläggning. Planeringen sker i nära samarbete mellan Svenska Bergteknikföreningen, Visit Stockholm och Stockholmsmässan.

  När kongressen hålls kommer många projekt att gå att besöka och visa upp. Bl.a. Förbifart Stockholm och nya tunnelbanan men även utvecklingen av gruvindustrin och befintliga anläggningar som kungliga bibliotekets bergrum.

  • Vi har med glädje stöttat Svenska Bergteknikföreningen i deras ansökan. Visit Stockholm har bland annat som uppgift att synliggöra Stockholm som en fantastisk plats för vetenskapliga möten. Det gör vi genom att lyfta Stockholm som kunskapsstad och därmed attrahera internationella kongresser som World Tunnel Congress med ca 2000 deltagare och 200 utställande företag, berättar Louise Nordenskjöld, projektledare på Visit Stockholm.

  Förberedelserna för att ansöka om att stå som värd har pågått i ca ett år. Nu när beslutet är fattat startar en ny fas i planering- och genomförandet. Idag är redan ett 30-tal personer engagerande från alla delar av branschen men också ämnesföreträdare från Sveriges största universitet. För att underlätta genomförandet kommer representanter för WTC 2025 att delta på kommande kongresser 2023 i Grekland och 2024 i Kina.


  Fakta om ITA-AITES, International Tunnelling and Underground Space Association

  ITA är en ideell organisation med målen att uppmuntra nyttjandet av undermarken för allmänna, miljömässiga och hållbara ändamål. Det gör ITA genom att synliggöra och ta fram rekommendationer inom olika områden i sina arbetsgrupper.

  Det högsta beslutande organet är ITA:s General Assembly som består av representanter från 78 medlemsländer som hålls i anslutning till World Tunnel Congress som där ett medlemsland varje år står som värd.  ITA beviljades kategori II-status som icke-statlig organisation av Förenta Nationernas ekonomiska och sociala råd 1987 och samarbetar regelbundet FNUN-HAbitat, UN ISDR, UN-ECE, ECOSOC, FAO, etc.

 • Byggledare certifieras av Svenska Bergteknikföreningen

  Branschinformation - Aktuellt - ctl00_cph1_pg5101_exewsimg

  2022-01-11 Vi rivstartar 2022 med nyheten att byggledare kan certifieras enligt Svenska Bergteknikföreningens krav. 

  Kraven kommer i stort att vara desamma som de som ställs för att bli certifierad yrkesarbetare för bultsättnings-, injekterings-, eller sprutbetongarbete, med en skillnad. Yrkesarbetare ska man ha minst 2 månaders erfarenhet av praktiskt arbete, ett krav som inte är självklart att uppfylla som byggledare. Som byggledare krävs istället en längre erfarenhet av bergarbete och därför är kravet att en byggledare ska ha två års erfarenhet av arbete där bultsättnings-, injekterings-, eller sprutbetongarbete varit en del.

  Att införa eller ställa nya krav kan vara en utmaning, för att kunna uppfylla kravet måste någon ha kravställt det tidigare och om man kravställer det först finns ingen som uppfyller kravet. För att motverka det här föreslår vi att beställare inledningsvis kravställer att byggledare får en tid på sig att certifiera sig när de har upphandlats för ett uppdrag eller när de har anställts. Alternativt att företag kan se en eller flera av dessa certifieringar som en attraktiv kompetensutveckling för sina anställda och då stå bättre rustade inför kommande uppdrag.

  Kravet på certifiering finns idag i AMA Anläggning 20. Där det framgår att personal som arbetar med dessa områden ska vara certifierade. Kravet avsåg primärt yrkesarbetare hos entreprenörer. Men det är ju självklart att andra som arbetar med detta och har en viktig uppgift också är byggledare. Yrkesarbetare och byggledare ska givetvis ha samma bas i gemensam certifiering. Möjligheten att träffas under ett utbildningstillfälle, utöka nätverket och ta del av varandras erfarenheter kommer att skapa bättre dialog och förståelse ute i alla typer av bergentreprenader.

  Läs mer om yrkescertifiering och bergarbetarutbildningar!

  Yrkescertifiering: https://www.svbergteknik.se/yrkescertifiering

  Bergarbetarutbildningar: https://www.svbergteknik.se/bergarbetarutbildningar


  Foto: Per Vedin

 • Vi beskriver yrket sprängarbas och utfärdar sprängkort klass A

  2021-10-05 Från och med den 1 oktober är Svenska Bergteknikföreningen utfärdare av certifikatet sprängkort klass A. Föreningens roll som utfärdare har formaliserats genom MyH (Myndigheten för yrkeshögskolan och SeQF  (Sveriges referensram för kvalifikationer). Här är föreningen en av de första i landet som beskriver ett praktiskt yrke i byggbranschen på det här sättet. Att det är just yrket sprängarbas som är aktuellt är ingen överraskning. Pålitliga och ansvarstagande bergsprängare och bergarbetare har alltid varit några av våra allra viktigaste samhällsbyggare, både i storstäder, på landsbygden och i våra gruvor. 

  Ett problem uppmärksammas – ingen tar ansvar 

  Strax innan sommaren 2019 blev Svenska Bergteknikföreningens styrelse informerade om att Arbetsmiljöverket hade gjort ändringar i sin föreskrift ”Sprängarbete” AFS 2007:1. Ändringarna innebar att omfattningen på den utbildning som tidigare fanns för en sprängarbas togs bort.  

  Konsekvenserna beskrevs av branschkunniga som allvarliga eftersom det inte längre skulle finnas någon accepterad utfärdare av certifikatet sprängkort klass A. Ett certifikat som bl.a. används för att få tillstånd att hantera explosiva varor. Men också som ett bevis för alla beställare och arbetsgivare, att den som anlitas kan sin sak. 

  Föreningen påtalade oron för Arbetsmiljöverket och uppmanade dem att tänka om angående ändringarna som föreslogs. Eftersom ändringarna redan var beslutade var det inte ett alternativ. Men då det inte längre fanns någon beskrivning öppnades samtidigt möjligheten för branschen att ta ett större ansvar. 

  Vi formaliserar yrket sprängarbas med befintlig lagstiftning 

  Den svenska anpassningen (SeQF) av ett EU- initiativ, European Qualification Framework (EQF) har skapat möjligheten att beskriva vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för en sprängarbas. Det gör man idag i en kvalifikation. En kvalifikation är ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Ett bevis på att man uppfyller en kvalifikation kan vara ett certifikat, ett sprängkort klass A. Utfärdaren av kvalifikationen, en behörig aktör, kan fastställa att en person har uppnått kraven. 

  Även om det lät komplicerat (vilket det också var), såg föreningen det som ett alternativ till en myndighetsreglering och idag är vi utfärdare av kvalifikationen ”Sprängarbas – sprängkort klass A”. En process som varit omfattande både i tid och omfattning. 

  - Vid en först anblick såg processen och arbetsinsatsen enkel och hanterbar ut. Så här i efterhand kan jag konstatera att vi fått lära oss ett helt nytt område för att klara av att formalisera yrket sprängarbas, berättar Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen. 

  20210929_153700.jpg
  Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen, visar här upp det allra
  första utfärdade certifikatet.

  En viktig pusselbit i regeringens initiativ att begränsa tillgången på explosiva varor 

  I februari 2020 deltog nuvarande ordförande Per Vedin och dåvarande ordförande Robert Sturk i rundabordssamtal på regeringskansliet lett av Inrikesminister Mikael Damberg, flera myndigheter och branschrepresentanter. Vårt arbete presenterades och det redogjordes för hur det kan bidra i arbetet med åtgärder för att begränsa tillgången på explosiva varor i samhället. Föreningen fick stöd från alla närvarande och flera uttryckte att det lät fantastiskt bra. 

  Vår pusselbit är inte den sista åtgärden, men en med all säkerhet en av bitarna som bygger ramen som förenklar tillstånds- och tillsynsprocessen för Sveriges kommuner, Polisen och Arbetsmiljöverket.

  Nu tar vi ansvar och skapar en ökad trygghet och stolthet 

  Som ideell förening har Svenska Bergteknikföreningen unika möjligheter. Hos oss finns ett fantastiskt engagemang på vårt kansli och hos de personer som engagerar sig från våra medlemsföretag. Idag är vi beslutade utfärdare av kvalifikationen sprängarbas – sprängkort klass A. I praktiken innebär det att vi:

  • ackrediterar utbildningsföretag (Föreningen erbjuder inga utbildningar i egen regi)  
  • ansvarar för examinationstillfället (det teoretiska provet)   
  • beskriver vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrket sprängarbas
  • efter ansökan, bedömer praktisk erfarenhet och utfärdar sprängkort klass A. 

  Med vårt ansvarstagande och med stöd från branschföreningar, myndigheter och regeringen påbörjar vi nu från och med den 1 oktober 2021 vår verksamhet som utfärdare. En resa som med all säkerhet kommer att bli spännande. Tack till alla er därute i bergsverige som varje dag bygger vårt samhälle – det är ni som driver oss framåt i vårt arbete!

  Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen 

 • Ny statistik om upphandlingar och sprängmedelsleveranser

  Branschinformation - Aktuellt - ctl00_cph1_pg4440_exewsimg

  2021-06-28 Nu finns ny branschstatistik tillgänglig på hemsidan. Ett önskemål från våra medlemmar är att på ett enkelt sätt få tillgång till olika typer av statistik kopplat till branschen. En arbetsgrupp bestånde av engagerade medlemmar har därför arbetat med att ta fram en plan för vilken statistik som vi ska tillhandahålla, utöver den sprängmedelsstatistik som vi under många år presenterat, samt hur ofta den ska uppdateras.

  Ett första steg i satsningen är att presentera statistik från tilldelning av större bergarbeten i Sverige. Se sammanställningen här

  Sprängmedelsstatistiken för 2020 kan läsas här