Aktuellt • Bergdagarna 28-29 september

  Branschinformation - Aktuellt - ctl00_cph1_pg5127_exewsimg

  2022-04-22 Vi ser fram emot att ses på Bergdagarna i september, träffa kolleger, knyta nya kontakter och mingla i utställning. 
  Mer om programmet, anmälan och annan information finns samlat här.

  Mingel_BM_dag_2018.PNG

  Slogan_Bergdagarna.PNG


 • Byggledare certifieras av Svenska Bergteknikföreningen

  Branschinformation - Aktuellt - ctl00_cph1_pg5101_exewsimg

  2022-01-11 Vi rivstartar 2022 med nyheten att byggledare kan certifieras enligt Svenska Bergteknikföreningens krav. 

  Kraven kommer i stort att vara desamma som de som ställs för att bli certifierad yrkesarbetare för bultsättnings-, injekterings-, eller sprutbetongarbete, med en skillnad. Yrkesarbetare ska man ha minst 2 månaders erfarenhet av praktiskt arbete, ett krav som inte är självklart att uppfylla som byggledare. Som byggledare krävs istället en längre erfarenhet av bergarbete och därför är kravet att en byggledare ska ha två års erfarenhet av arbete där bultsättnings-, injekterings-, eller sprutbetongarbete varit en del.

  Att införa eller ställa nya krav kan vara en utmaning, för att kunna uppfylla kravet måste någon ha kravställt det tidigare och om man kravställer det först finns ingen som uppfyller kravet. För att motverka det här föreslår vi att beställare inledningsvis kravställer att byggledare får en tid på sig att certifiera sig när de har upphandlats för ett uppdrag eller när de har anställts. Alternativt att företag kan se en eller flera av dessa certifieringar som en attraktiv kompetensutveckling för sina anställda och då stå bättre rustade inför kommande uppdrag.

  Kravet på certifiering finns idag i AMA Anläggning 20. Där det framgår att personal som arbetar med dessa områden ska vara certifierade. Kravet avsåg primärt yrkesarbetare hos entreprenörer. Men det är ju självklart att andra som arbetar med detta och har en viktig uppgift också är byggledare. Yrkesarbetare och byggledare ska givetvis ha samma bas i gemensam certifiering. Möjligheten att träffas under ett utbildningstillfälle, utöka nätverket och ta del av varandras erfarenheter kommer att skapa bättre dialog och förståelse ute i alla typer av bergentreprenader.

  Läs mer om yrkescertifiering och bergarbetarutbildningar!

  Yrkescertifiering: https://www.svbergteknik.se/yrkescertifiering

  Bergarbetarutbildningar: https://www.svbergteknik.se/bergarbetarutbildningar


  Foto: Per Vedin

 • Vi beskriver yrket sprängarbas och utfärdar sprängkort klass A

  2021-10-05 Från och med den 1 oktober är Svenska Bergteknikföreningen utfärdare av certifikatet sprängkort klass A. Föreningens roll som utfärdare har formaliserats genom MyH (Myndigheten för yrkeshögskolan och SeQF  (Sveriges referensram för kvalifikationer). Här är föreningen en av de första i landet som beskriver ett praktiskt yrke i byggbranschen på det här sättet. Att det är just yrket sprängarbas som är aktuellt är ingen överraskning. Pålitliga och ansvarstagande bergsprängare och bergarbetare har alltid varit några av våra allra viktigaste samhällsbyggare, både i storstäder, på landsbygden och i våra gruvor. 

  Ett problem uppmärksammas – ingen tar ansvar 

  Strax innan sommaren 2019 blev Svenska Bergteknikföreningens styrelse informerade om att Arbetsmiljöverket hade gjort ändringar i sin föreskrift ”Sprängarbete” AFS 2007:1. Ändringarna innebar att omfattningen på den utbildning som tidigare fanns för en sprängarbas togs bort.  

  Konsekvenserna beskrevs av branschkunniga som allvarliga eftersom det inte längre skulle finnas någon accepterad utfärdare av certifikatet sprängkort klass A. Ett certifikat som bl.a. används för att få tillstånd att hantera explosiva varor. Men också som ett bevis för alla beställare och arbetsgivare, att den som anlitas kan sin sak. 

  Föreningen påtalade oron för Arbetsmiljöverket och uppmanade dem att tänka om angående ändringarna som föreslogs. Eftersom ändringarna redan var beslutade var det inte ett alternativ. Men då det inte längre fanns någon beskrivning öppnades samtidigt möjligheten för branschen att ta ett större ansvar. 

  Vi formaliserar yrket sprängarbas med befintlig lagstiftning 

  Den svenska anpassningen (SeQF) av ett EU- initiativ, European Qualification Framework (EQF) har skapat möjligheten att beskriva vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för en sprängarbas. Det gör man idag i en kvalifikation. En kvalifikation är ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser. Ett bevis på att man uppfyller en kvalifikation kan vara ett certifikat, ett sprängkort klass A. Utfärdaren av kvalifikationen, en behörig aktör, kan fastställa att en person har uppnått kraven. 

  Även om det lät komplicerat (vilket det också var), såg föreningen det som ett alternativ till en myndighetsreglering och idag är vi utfärdare av kvalifikationen ”Sprängarbas – sprängkort klass A”. En process som varit omfattande både i tid och omfattning. 

  - Vid en först anblick såg processen och arbetsinsatsen enkel och hanterbar ut. Så här i efterhand kan jag konstatera att vi fått lära oss ett helt nytt område för att klara av att formalisera yrket sprängarbas, berättar Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen. 

  20210929_153700.jpg
  Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen, visar här upp det allra
  första utfärdade certifikatet.

  En viktig pusselbit i regeringens initiativ att begränsa tillgången på explosiva varor 

  I februari 2020 deltog nuvarande ordförande Per Vedin och dåvarande ordförande Robert Sturk i rundabordssamtal på regeringskansliet lett av Inrikesminister Mikael Damberg, flera myndigheter och branschrepresentanter. Vårt arbete presenterades och det redogjordes för hur det kan bidra i arbetet med åtgärder för att begränsa tillgången på explosiva varor i samhället. Föreningen fick stöd från alla närvarande och flera uttryckte att det lät fantastiskt bra. 

  Vår pusselbit är inte den sista åtgärden, men en med all säkerhet en av bitarna som bygger ramen som förenklar tillstånds- och tillsynsprocessen för Sveriges kommuner, Polisen och Arbetsmiljöverket.

  Nu tar vi ansvar och skapar en ökad trygghet och stolthet 

  Som ideell förening har Svenska Bergteknikföreningen unika möjligheter. Hos oss finns ett fantastiskt engagemang på vårt kansli och hos de personer som engagerar sig från våra medlemsföretag. Idag är vi beslutade utfärdare av kvalifikationen sprängarbas – sprängkort klass A. I praktiken innebär det att vi:

  • ackrediterar utbildningsföretag (Föreningen erbjuder inga utbildningar i egen regi)  
  • ansvarar för examinationstillfället (det teoretiska provet)   
  • beskriver vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrket sprängarbas
  • efter ansökan, bedömer praktisk erfarenhet och utfärdar sprängkort klass A. 

  Med vårt ansvarstagande och med stöd från branschföreningar, myndigheter och regeringen påbörjar vi nu från och med den 1 oktober 2021 vår verksamhet som utfärdare. En resa som med all säkerhet kommer att bli spännande. Tack till alla er därute i bergsverige som varje dag bygger vårt samhälle – det är ni som driver oss framåt i vårt arbete!

  Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen 

 • Ny statistik om upphandlingar och sprängmedelsleveranser

  Branschinformation - Aktuellt - ctl00_cph1_pg4440_exewsimg

  2021-06-28 Nu finns ny branschstatistik tillgänglig på hemsidan. Ett önskemål från våra medlemmar är att på ett enkelt sätt få tillgång till olika typer av statistik kopplat till branschen. En arbetsgrupp bestånde av engagerade medlemmar har därför arbetat med att ta fram en plan för vilken statistik som vi ska tillhandahålla, utöver den sprängmedelsstatistik som vi under många år presenterat, samt hur ofta den ska uppdateras.

  Ett första steg i satsningen är att presentera statistik från tilldelning av större bergarbeten i Sverige. Se sammanställningen här

  Sprängmedelsstatistiken för 2020 kan läsas här

 • Föreningens årsstämma - Ny styrelse

  2021-04-29 På årsmötet den 29 april deltog ca 30 medlemsföretag som fick ta del av 2020 års verksamhet inom föreningen . Dessutom invaldes nya ledamöter till styrelsen. 

  Verksamheten i korthet

  Under 2020 har föreningen sänt en serie webinarier med presentationer som skulle ha hållits på Bergdagarna. Vi har även representerat Sverige internationellt i ITA och EFEE. I november tog Svenska Bergteknikföreningen över som huvudman för Bergarbetarutbildningarna som utformats av Trafikverket. Nätverket för yngre medlemmar har genomfört ytterligare ett år med Mentorsprogrammet. Under året har det också arbetats fram en barnbok i Bojan-serien för barn i åldrarna 3-6 år. Boken distribueras under 2021 till ett stort antal förskolor i hela landet.  

  Den nya styrelsens uppsättning:

  Per Vedin (Trafikverket), Ordförande

  Johanna Holmsten (NCC), Vice ordförande - Omval

  Alexandra Vorochikhina (Boliden) - Nyval

  Craig Griffiths (Zinkgruvan Mining AB)

  Daniel Johansson (Luleå Tekniska Universitet) - Omval

  Hans Hogård (Skanska)

  Ingemar Haslinger (Orica)

  Johan Jonsson (Epiroc)

  Jonas Jonsson (SBMI - Sveriges Bergmaterialindustri)

  Märit Berglind-Eriksson (Sweco) - Nyval

  Per Brännman (LKAB) - Nyval

  Ulf Johansson (Sandvik) - Nyval


  Vi tackar avgående styrelsemedlemmar Göran Tuomas (LKAB), Jan Kläre (Boliden), och Rebecca Hellby (WSP) för deras insatser under de gångna åren!