geoteknisk_risk.jpg
31 december
KTH, sal Q21, Q-huset, Malvinas väg 6B, Stockholm
0/-
0 kr

Workshop: kontrakt och risker hösten 2020

Workshop om hantering av geotekniska risker i kontrakt

OBS! Anmälan sker via Svenska Geotekniska Föreningens anmälningsformulär

Idag slutar alltför många geotekniska byggprojekt i tvist mellan beställare och entreprenör. En orsak till detta är att fördelningen av geoteknisk risk ofta är otydlig i kontraktet, så att det uppstår tvetydighet om vem som enligt kontraktet ska stå för kostnader som uppkommer p.g.a. oväntade eller otillräckligt definierade geotekniska förhållanden. Samtidigt sätter entreprenadjuridiken och upphandlingsregler gränser för hur förfrågningsunderlag och kontrakt kan formuleras.

I Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) har Arbetsgrupp Risk tillsatt en projektgrupp ”Kontrakt och risker” för att utreda vilka problem som finns idag avseende hanteringen av geotekniska risker i kontrakt. Denna projektgrupp bjuder härmed in till en workshop för branschen (avser byggande i både jord och berg). I workshopen kommer vi att diskutera vilka branschens största problem är i denna fråga, samt vad man skulle kunna göra åt dem. Denna workshop kommer att ligga till grund för projektgruppens långsiktiga mål att ta fram ett ramverk för hur geotekniska osäkerheter bör hanteras i kontrakt, för att undvika tvister mellan kontraktets parter. Workshopen anknyter även till BeFo:s forskningsprojekt ”Förbättrat beslutsfattande för ett hållbart och kostnadseffektivt undermarksbyggande”.

 

Datum: 21 april  Flyttas till hösten 2020. Nytt datum aviseras senare.

Plats: KTH, sal Q21, Q-huset, Malvinas väg 6B, Stockholm

Deltagande är kostnadsfritt

 

Anmälan: senast 16 april. Antalet platser är begränsat.
OBS! Anmälan sker via Svenska Geotekniska Föreningens anmälningsformulär

Agenda

Workshopen inleds med 4 föredrag från olika aktörer i branschen. De kommer att ge sin syn på problembilden ur sitt perspektiv och föredragen syftar till att skapa en vidgad förståelse av respektive aktörs roll. Efter de inledande föredragen kommer workshopdeltagarna att diskutera frågeställningar kring kontrakt och risker i mindre grupper. Workshopen avslutas med gemensam diskussion där grupperna redovisar sina slutsatser.

 

Föredragshållare

Expertvittnet i domstolen: Håkan Stille, Prof. Em. KTH / Geokonsult Stille

Beställare: Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm, Trafikverket

Entreprenör: Stig Eriksson, tidigare projektchef för Skanska med erfarenhet av utlandsprojekt

Entreprenadjurist: Adam Larsson, advokat på Wimert Lundgren Advokatbyrå