Domarklubba.png
23 april
Världens Resor, Tegnérgatan 8, Stockholm
3/-
0 kr

Årsmöte 2020

Årsmöte


DAGORDNING

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande till årsmötet
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning samt revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelseordförande
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av revisor
 13. Val av valberedning
 14. Beslut om årsavgiften
 15. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden
 • Stadgeändring

Årsmötet avslutas